Všeobecné obchodní podmínky

Kludak_logo_2

Všeobecné obchodní podmínky a uzavření smlouvy o dílo

Stav ke dni 01.07.2014

Smlouva o dílo v souladu s ustanovením § 2586-§ 2635 zákona 89/2012 Sb. smlouvy o dílo v platném znění se uzavírá mezi zákazníkem a firmou Rekonstrukce Radek Kluďák jako zhotovitel se sídlem Roveň 62, 46348 Všelibice, Ičo 68452837. Osoba oprávněná k jednání ohledně smlouvy ve věcech smluvních a technických: Radek Kluďák, jednatel společnosti.

Před uzavřením smlouvy je zhotovitel se souhlasem objednatele oprávněn si ověřit totožnost objednatele podle jeho platného občanského průkazu.

Smlouva musí obsahovat: předmět a místo plnění, dobu plnění, cenu díla a platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost objednatele, provedení díla, převzetí a předání díla, odpovědnost za vady, následky porušení smluvních povinností, závěrečná ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v provedení stavebních úprav v bytě/domě podle technické přípravy stavby zpracované firmou Rekonstrukce Kluďák, dle výkresové a technické specifikace. Specifikace předmětu plnění je obsažena též v rozpočtu, která je součástí smlouvy o dílo.

Součástí díla je provedení těchto zkoušek:

- Revize elektroinstalace v rekonstruovaných částech bytu/domu

- Tlaková zkouška vodoinstalací

- Zkouška těsnosti kanalizace

Součástí díla není zajištění stavebního povolení ani kolaudačního rozhodnutí.

Zhotovitel může prověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, avšak i v takovém případě odpovídá objednateli, jako by dílo prováděl sám.

Cena ve smlouvě je vždy uvedena jako cena na základě rozpočtu. Rozpočet je součástí smlouvy o dílo.  V ceně díla jsou započteny veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy po České republice avšak dle § 2622 občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. s výhradou, která nezaručuje úplnost ceny pro případ, že bude nutné provést po předchozím odsouhlasení objednatelem práce, které při sestavení rozpočtu nemohly být předpokládány. Cena za nepředpokládané vícepráce nesmí přesáhnout o více než o10% cenu stanovenou na základě rozpočtu. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšířením rozsahu díla nebo na změně způsobu jeho provedení sjednají vždy příslušné důsledky na výši ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě, v němž bude sjednána nová cena díla po provedené změně a přesný soupis prací + jejich cena, případně změna doby plnění. Pokud bude objednatel požadovat pouze rozšíření rozsahu díla (tzv. vícepráce), lze také dodatek ke smlouvě nahradit soupisem víceprací, který bude obsahovat jejich popis, rozsah, cenu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel povinen zaplatit cenu víceprací na základě faktury zhotovitele ihned po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě nebo po podpisu soupisu víceprací oběma stranami.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

 Cena díla je bez příslušné sazby DPH – zhotovitel je neplátce DPH.

Do sedmi dnů od dne uzavření smlouvy o dílo, a to na základě výzvy zhotovitele – vystavení zálohové faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 1. zálohu z ceny díla dle výše uvedené ve smlouvě. Po provedení prací v období prvních 14 pracovních dní ode dne zahájení prací zhotovitelem (datum zahájení prací uvedené ve smlouvě) a to na základě výzvy zhotovitele (zálohové faktury), je objednatel povinen uhradit 2. zálohu z ceny díla dle výše uvedené ve smlouvě. Po předání a převzetí díla objednatelem, a to na základě konečné faktury zhotovitele, která je splatná sedmého dne po dni vystavení, je objednatel povinen uhradit doplatek z ceny díla dle výše uvedené ve smlouvě.

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšířením rozsahu díla nebo na změně způsobu jeho provedení sjednají vždy příslušné důsledky na výši ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě, v němž bude též sjednána splatnost ceny díla po provedené změně a případná změna doby plnění. Stejně budou smluvní strany postupovat, pokud se v průběhu provádění díla projeví potřeba prací a činností, které nebyly zahrnuty v rozsahu díla dle smlouvy. Pokud bude objednatel požadovat pouze rozšíření rozsahu díla (tzv. vícepráce), lze dodatek ke smlouvě nahradit soupisem víceprací, který bude obsahovat jejich popis, rozsah, cenu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel povinen zaplatit cenu víceprací na základě faktury zhotovitele ihned po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě nebo po podpisu soupisu víceprací oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvně dohodnutých termínech. Termíny provádění díla smluvně sjednané se bez dalšího (tj. automaticky) posouvají o dobu po kterou objednatel neposkytl zhotoviteli sjednanou nebo jinou nezbytnou součinnost nebo po kterou objednatel byl v prodlení s plněním svých povinnosti podle smlouvy (zejména se zaplacením kterékoli splátky).

Objednatel umožní zhotoviteli provést před zahájením prací zhotovitele v místě provádění díla prohlídku staveniště a zaměření nezbytné pro provedení díla. Technickou přípravu stavby sjednaných touto smlouvou zajišťuje pro objednatele zhotovitel.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací nejpozději v den, který je termínem zahájení prací zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis (postačí zápis ve stavebním deníku), v němž bude stav staveniště stručně popsán. Staveniště musí být prosto veškerých překážek bránících provádění díla (dále jen „překážky“) a musí být zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla. Nebude-li staveniště předáno zhotoviteli ve sjednané době, nebude-li zhotoviteli přístupné nebo budou-li na staveništi zjištěny překážky, oznámí to zhotovitel písemně objednateli (stačí zápis ve stavebním deníku). Objednatel je povinen ihned, nejpozději do 3 dnů po takovém oznámení, staveniště zhotoviteli předat, zajistit jeho přístupnost nebo odstranit překážky. O dobu, po kterou trvá prodlení objednatele s předáním staveniště nebo po kterou je staveniště nepřístupné nebo po kterou jsou odstraňovány překážky, se posouvají termíny vyhotovení díla. Pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli, se zajištěním jeho přístupnosti nebo s odstraněním překážek, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, v takovém případě uhradí objednatel zhotoviteli cenu za již provedené práce (zaměření, vyhotovení projektové dokumentace etc.), které zhotovitel provedl před odstoupením od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník (dále jen „SD). Do SD se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od smlouvy.

Objednatel zajistí při provádění díla na staveništi pro pracovníky zhotovitele přiměřené hygienické podmínky a umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektřiny a vody.

Zhotovitel je povinen provést dílo v obvyklé jakosti tak, aby jeho výsledek byl způsobilý k užívání předpokládaným způsobem dle technické dokumentace. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat (zápisem v SD), aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádně.

Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba vyřešit otázky neupravené ve smlouvě, zavazuje se objednatel konzultovat je se zhotovitelem do 2 dnů od výzvy zhotovitele (stačí zápis v SD). Pokud objednatel v této lhůtě požadovanou konzultaci zhotoviteli neposkytne či nesdělí svůj názor, je zhotovitel oprávněn buď provádění díla přerušit, nebo zvolit vlastní řešení a v provádění díla pokračovat.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů (stačí zápis SD). Objednatel je povinen se k takovému upozornění vyjádřit nejpozději do 2 dnů. Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na svých pokynech, neodpovídá zhotovitel za vady, které v důsledku nevhodných pokynů vzniknou.

Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil objednateli či třetím osobám při plnění svých závazků z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uvést staveniště po skončení prací do pořádku.

Objednavatel zajistí dle platných předpisů výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) a určí jeho rozhodovací pravomoc. V případě, že ho nezajistí, vykoná tuto funkci zejména v oblasti kvality sám, neboť se jedná o stavbu jednoduchou. TDI je oprávněn a i povinen v průběhu provádění díla minimálně každý třetí den písemně potvrdit kontrolu stavby (stačí zápis v SD).

Dílo se považuje za provedené, je-li předáno objednateli. Zhotovitel předá dílo objednateli v termínu sjednaném pro jeho provedení. Zhotovitel může nabídnout objednateli dílo i před sjednaným termínem provedení, ale jen pokud dílo nemá vady či nedodělky. V takovém případě je objednatel povinen dílo převzít v nabídnutém dřívějším termínu.

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla (stačí zápis v SD) zejména 2 dny před předáním. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele k převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, z něhož bude patrný stav předmětu díla v době předání (dále jen „zápis“).

Objednatel v zápise vytkne zhotoviteli případné vady, které jsou při převzetí zjevné, a to výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne. Objednatel je povinen dílo převzít i s takovými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání předpokládanému užívání předmětu díla, objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jen pokud dílo má takové vady a nedodělky, které zcela znemožňují jeho předpokládanému užívání. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody takového odmítnutí. Převezme-li objednatel dílo se zjevnými vadami či nedodělky, dohodnou strany v zápise způsob a lhůtu k jejich odstranění. Je-li zápis podepsán zhotovitelem a objednatelem, považuje se údaje o opatřeních a lhůtách v něm uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, přestože byl povinen tak učinit, považuje se dílo za předané dnem, kdy byl objednatel povinen ho převzít. Dílo se považuje za předané objednateli též, pokud se objednatel nedostavil k převzetí díla, přestože byl k tomu zhotovitelem vyzván. Neplatí v případě, pokud se objednatel ze závažných důvodů k převzetí díla nemůže dostavit a tuto skutečnost zhotoviteli řádně a včas sdělí a navrhne nové datum k převzetí díla. Nové datum převzetí díla nesmí přesáhnout 7 pracovních dnů ode dne povinnosti převzetí díla objednatelem dle smlouvy.

Revizní zprávy či protokoly o provedených zkouškách budou objednateli předány při převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se projeví po jeho předání v záruční lhůtě. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, ani za vady, které byly po předání díla způsobeny objednatelem, zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi nebo které vznikly v důsledku nevhodného užívání díla či nedostatečné nebo nesprávné údržby.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výsledku díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruční doba jednotlivých zařizovacích předmětů či spotřebičů zakoupených zhotovitelem pro splnění závazků z této smlouvy je shodná se záruční dobou, poskytovanou jednotlivými výrobci těchto zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla objednateli.

Vady je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bezodkladně poté, kdy je zjistil. V tomto oznámení (reklamaci) objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo sjednané splátky uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení díla prokazatelně vinou zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli termínovou slevu ve výši 0,05% z cen díla (bez DPH) za každý den prodlení.

Zhotovitel má právo přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané splátky. Přerušit provádění díla má právo zhotovitel i v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením i z jiných smluvních závazků uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li objednatel v prodlení s placením splátky po dobu delší než tři dny, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, kterou provedl před odstoupením, jakož i na náhradu nákladů spojených s přerušením prací.

Od smlouvy lze odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných ve smlouvě. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod pro odstoupení a musí být podepsáno zástupcem smluvní strany, který je takovému právnímu úkonu oprávněn, jinak je neplatné.

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy před zahájením prací zhotovitele v místě provádění díla má zhotovitel právo požadovat následující stornopoplatky:

30   dnů před zahájením prací 1% z ceny díla, 21 dnů před zahájením prací 5% z ceny díla, 14 dnů před zahájením prací 10% z ceny díla, 7 dnů před zahájením prací 20% z ceny díla.

Je-li smlouva zrušena odstoupením kterékoli ze stran, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu části díla provedené do odstoupení, pokud není pro určité případy v této smlouvě sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Pokud bude splnění termínů pro provádění díla sjednaných ve smlouvě znemožněno působením vyšší moci, a strany se nedohodnou písemně jinak, není zhotovitel nadále těmito termíny vázán. Strany se zavazují do dvou týdnů ode dne, kdy vyšší moc přestala působit, sjednat písemně termíny nové. Pokud nové termíny v této lhůtě sjednány nebudou, může kterákoli smluvní strana od této smlouvy odstoupit. Kterákoli strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy též v případě, že vyšší moc působí po dobu delší než 30 dnů. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli stran po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které znemožňují plnění závazků z této smlouvy.

Pokud nebylo ve smlouvě sjednáno jinak, řídí se smlouva, jakož i závazky ve smlouvě založené, občanským zákoníkem.